Fagstoff

Innspill ny folkehelsemelding!

Helse- og omsorgsdepartementet har fått innspill til innhold i den kommende stortingsmeldingen om folkehelse. Den vil gjelde fra 2019 til 2022. Innspillene er her!

Høringssvar til NOU 2019: 3 «Nye sjanser – bedre læring».

Det ble levert 184 svar på Stoltenberg-utvalgets arbeid. Høringsinnspillene kan leses her.   LMHS sine innspill finner du her! 

Vi la i vårt svar hovedvekt på forslaget om å samle timer til valgfag. Vi advarte sterkt mot alternativ C og D som ville redusere mat- og helsefaget på en etter vår mening uheldig måte på ungdomstrinnet.

Høring «Nye sjanser – bedre læring»! 

LMHS anbefaler alle å lese på side 205 – til 2009, 14.1.2. I høringsinnspillet til LMHS vil vi fokusere på de negative konsekvensene av alternativ D. Dette alternativet endrer fagporteføljen på en meget lite framtidsrettet måte. Her foreslår utvalget å endre den obligatoriske fagporteføljen. De tre praktiske og estetiske fagene, kunst og håndverk, musikk og mat og helse reduseres til valgfag!

LMHS vil argumentere mot de negative konsekvensene for elevenes opplæring i mat- og helsefaget. I lys av påtrengende helseutfordringer i ungdomsgruppa, er det mer enn underlig at utvalget foreslår at det skal være opp til den enkelte ungdom selv å bestemme om han/hun vil lære seg grunnleggende matlaging og skaffe seg innsikt i matens krevende kunnskapsområde.

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

NOU 2019 3 «Nye sjanser, bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp» kan leses her! Høringsfristen er 3. mai. LMHS oppfordrer deg til å delta i høringen  

Siden utvalget går langt i å angripe de praktiske og estetiske fagene, og dermed mat- og helsefaget, har jeg skrevet dette innlegget der jeg fokuserer på folkehelsedirektør og utvalgsleder C. Stoltenberg manglende forståelse for mat- og helsefaget.

Det er lov å undre seg over at det i kapittel 14, Grunnskolens innhold og organisering, har så avvikende forslag i forhold til premissene for fagfornyelsen og innholdet i Ludvigsen-utvalget. Et sitat fra s. 207: «Selv om de praktisk-estetiske fagene ikke spiller samme rolle for alle elever senere i opplæringsløpet, har de en betydelig egenverdi. Konsekvensene for disse fagene av å omfordele timer er også langt større fordi timetallet allerede er langt lavere enn i de andre fagene på ungdomstrinnet. En omprioritering av timer kan tenkes å føre til færre ressurser til og mindre oppmerksomhet på disse fagene, og at tilbudet dermed blir dårligere på lengre sikt.»

Alternativ jul!

Les opplegget her.

Første utkast læreplan i mat og helse

I midten av oktober  (17.10.18) publiseres det første utkastet til ny læreplan. Mer info her. 

Disse er med i lærerplangruppa i mat og helse:

  • Cathrine Fulland, 5. -7. trinn, leder
  • Eldbjørg Fossgard, UH
  • Guro Aaberg, U-trinn, og mellomtrinn
  • Marianne Husøy, 1.-10. trinn
  • Elisabeth Utsi Gaup,UH
  • Jan Arne Pettersen, UH, 8.-10. trinn, vgo