Hjem

Oppgavene til LMHS

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon.  Vårt formål er å være pådriver for opplæringen i faget mat og helse i utdanningsløpet og i forskning. Les mer »

Pressekonferanse om læreplanene i LK20

Kunnskaps- og integreringsminister J. T. Sanner presenter de nye læreplanene i LK20 på Smestad skole mandag 18.11 kl. 10.00. Følg presentasjonen her! 

Kronikk i Dagsavisen

I Dagsavisen onsdag 30. oktober har Camilla Sandvik, Merete Hagen Helland, Ingebjørg Aarek og Eli Kristin Aadland kronikken «Hvem har ansvaret?» der de tar for seg opplæringssituasjonen i mat- og helsefaget. Mat og helse er skolens minste fag, og det går ut over barn og unges helse, hevder forfatterne. Innholdet er så godt formulert at det bør være forståelig både for folk flest og skolemyndighetene. Vi er glad for at LMHS er omtalt! Les kronikken her!  

Gratis etterutdanningskurs for 1.-4.trinn

Fredag 8. 11. 2019 er det etterutdanningskurs for kontaktlærere og andre som underviser i mat og helse på 1. -4. årstrinn – på universitetet i Agder. Grip denne enestående muligheten og meld deg på her! 

Mat- og helsekonferansen 2019, 7. november i Kristiansand

Konferansen setter fokus på ny læreplan i mat og helse og forskning relevant for faget. Kunnskapsdepartementet har lovet at ny læreplan skal publiseres 1. november. Ansvarlig for læreplanen i mat og helse i Utdanningsdirektoratet, Reidunn Aarre Matthiessen, innleder. Så har leder av læreplangruppa,Cathrine Fulland, neste økt som dreier seg om progresjonen i læreplanen. Les programmet her – og meld deg på! 

Regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag

Kunnskapsdepartementets strategi for å styrke den praktiske og estetiske opplæringen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning» er offentliggjort! Regjeringen har som intensjon å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i både barnehagen, skolen og lærerutdanningen. I strategiplanen innrømmer KD at en av hovedutfordringene er mangel på kompetanse og at skoleeier legger til rette for samarbeid i de praktiske og estetiske fagene. Skoleeier utfordres på å opprette kommunale nettverk som skal bidra til å utvikle lærernes læreplanforståelse og vurderingskompetanse. Den er å finne herLes også pressemeldingen her!

Kronikk i Dagbladet om opplæring i mat og helse

Det er tankevekkende å lese kronikken som er skrevet av faglærere som underviser i studiefaget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen og er tillitsvalgte i LMHS. Har noen av ministrene svart? LMHS har et pågående prosjekt i samarbeid med Gjensidigestiftelsen om «Tidlig innsats i mat og helse». Ved skolestart i august håper jeg alle mat- og helselærere på landets barneskoler sjekker med rektor om hvordan opplæringstilbudet er på skolen.

Mat og helsekonferansen 2019 – 7. november i Kristiansand!

Da er programmet for og påmeldingsskjema til mat og helsekonferansen 2019 lagt ut på Nasjonalt senters side: Les her!    Det nye læreplanverket skal da være vedtatt. Reidunn Aarre Matthiessen, Utdanningsdirektoratet, innleder om mat og helse i fagfornyelsen.

Høringsuttalelse publisert på forslag til ny læreplan!

16. juni 2019: Da er høringsinnspillet til forslaget til ny læreplan fra LMHS publisert. Les det her!

Regjeringens strategi for å øke helsekompetansen!

Tre dager etter at Sylvi Listhaug ble utnevnt til eldre- og folkehelseminister ble «Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen
2019–2023» lagt ut på HOD sitt nettsted. Regjeringen omtaler selv strategien slik: «Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Det forutsetter at pasienter og brukere har kunnskap og muligheter for å ivareta sin helse på best mulig måte. Tilstrekkelig helsekompetanse er en forutsetning for å realisere pasientens helsetjeneste. …» (uth. av ilfj)  Her drøftes hvordan helsekompetansen i befolkningen skal økes. Les den her!

Høring NOU 2019: 3 «Nye sjanser – bedre læring».

Det ble levert 184 svar på Stoltenberg-utvalgets arbeid. Høringsinnspillene kan leses her.   LMHS sine innspill finner du her! 

Vi la i vårt svar hovedvekt på forslaget om å samle timer til valgfag. Vi advarte sterkt mot alternativ C og D som ville redusere mat- og helsefaget på en etter vår mening uheldig måte på ungdomstrinnet.

Høring «Nye sjanser – bedre læring»! 

LMHS anbefaler alle å lese på side 205 – til 2009, 14.1.2. I høringsinnspillet til LMHS vil vi fokusere på de negative konsekvensene av alternativ D. Dette alternativet endrer fagporteføljen på en meget lite framtidsrettet måte. Her foreslår utvalget å endre den obligatoriske fagporteføljen. De tre praktiske og estetiske fagene, kunst og håndverk, musikk og mat og helse reduseres til valgfag!

LMHS vil argumentere mot de negative konsekvensene for elevenes opplæring i mat- og helsefaget. I lys av påtrengende helseutfordringer i ungdomsgruppa, er det mer enn underlig at utvalget foreslår at det skal være opp til den enkelte ungdom selv å bestemme om han/hun vil lære seg grunnleggende matlaging og skaffe seg innsikt i matens krevende kunnskapsområde.

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

NOU 2019 3 «Nye sjanser, bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp» kan leses her! Høringsfristen er 3. mai. LMHS oppfordrer deg til å delta i høringen  

Siden utvalget går langt i å angripe de praktiske og estetiske fagene, og dermed mat- og helsefaget, har jeg skrevet dette innlegget der jeg fokuserer på folkehelsedirektør og utvalgsleder C. Stoltenberg manglende forståelse for mat- og helsefaget.

Det er lov å undre seg over at det i kapittel 14, Grunnskolens innhold og organisering, har så avvikende forslag i forhold til premissene for fagfornyelsen og innholdet i Ludvigsen-utvalget. Et sitat fra s. 207: «Selv om de praktisk-estetiske fagene ikke spiller samme rolle for alle elever senere i opplæringsløpet, har de en betydelig egenverdi. Konsekvensene for disse fagene av å omfordele timer er også langt større fordi timetallet allerede er langt lavere enn i de andre fagene på ungdomstrinnet. En omprioritering av timer kan tenkes å føre til færre ressurser til og mindre oppmerksomhet på disse fagene, og at tilbudet dermed blir dårligere på lengre sikt.»

Vårens tidsskrift er kommet!

Tidsskriftet «Mat og helse i skolen» nr 1/2019 er publisert. Tema er «Dybdelæring gjennom tverrfaglig undervisning». Gratulere til forfattere og redaktører. Det er mange interessante fagartikler å lese og annet nyttig stoff. Om du melder deg inn i LMHS, får du det tilsendt.

Forslag til ny læreplan i mat og helse

Læreplangruppa i mat og helse har levert sitt forslag etter oppsummeringen til Utdanningsdirektoratet. Forslag til nye læreplaner i alle fag publiseres 18. mars. Oppsummeringen er publisert her!

Mat og helsekonferansen 2019

Den arrangeres i Kristiansand torsdag 7. november. Da er de nye læreplanene vedtatt av stortinget. Tema blir den nye læreplanen og fagfornyelsen.

Debattinnlegg i Dagsavisen

Direktør i Kulturtanken, Lin Holvik, spurte i Dagsavisen 26.2. kunnskaps- og integreringsminister J. T. Sanner hvor det er blitt av planen om å styrke de praktiske og estetiske fagene – som stortinget vedtok i 2015. Les her!

Svaret fra statsråd Sanner står i Dagsavisen 5. mars. Han forsikrer at jo, alle de fire praktiske og estetiske fagene skal styrkes i kommende læreplan. Det gjelder å styrke innholdet! Akkurat som det har vært utfordringen! Han anbefaler oss alle til å bidra i høringsrunden om forslagene til nye læreplaner. Hans løfte om at fagene skal styrkes er kjempeviktige.  Jeg klipper ut svaret hans. Takk til Lin Holvik for en viktig etterlysning. Les svaret her!

Mat og helsekonferansen 2018

Konferansen er vel gjennomført. Alle foredragene er streamet! Vi oppfordrer dere til å se dem sammen med kolleger og bruke dem aktivt til drøfting. Se dem her! 

Forslag til ny læreplan i mat og helse

Utdanningsdirektoratet har publisert forslagene til nye læreplaner. Struktur og innhold preges av både overordnet del, fagovergripende temaer, grunnleggende ferdigheter og omtale av det enkelte fag. Innspillsfristen er fram til 14. november. Her er forslaget til LK20!

Inspirer elevene til å delta!

Årets konkurranse for ungdomsskoleelever i gang. På Lagdinegenlunsj.no kan ungdom lære om sunn mat og gode vaner i tråd med skolens læreplaner. Linken til mer informasjon:www.lagdinegenlunsj.no  

Les om konkuransen her. Fortell rektor og elevene om alt dere kan oppnå ved å delta!

Innspill ny folkehelsemelding!

Helse- og omsorgsdepartementet har fått innspill til innhold i den kommende stortingsmeldingen om folkehelse. Den vil gjelde fra 2019 til 2022. Innspillene er her!

Korrekt skrivemåte for mat- og helsefaget

Språkrådet har klargjort og begrunnet at skrivemåten skal være slik: mat- og helsefaget. Bindestreken skal være etter mat, ikke mellom helse og faget. Språkrådet har vært i strid med seg selv. I tillegg: mat og helse skal skrives med liten forbokstav inne i setninger.